Od trafnego zaplanowania zmiany i zdolności menedżerów do skutecznego jej wdrożenia zależy sukces, a często i przetrwanie firmy.
Podstawowym celem proponowanego przez nas modułu jest przygotowanie menedżerów biorących w nim udział do skutecznego wprowadzania zmian o różnym charakterze w podległych im strukturach organizacyjnych
W trakcie zajęć uczestnicy zapoznają się z dynamiką i logiką zmiany, będą mieli możliwość praktycznego przećwiczenia sposobów budowania klimatu zaangażowania w proces zmiany oraz podstawowych metod przezwyciężania pojawiającego się jawnego lub ukrytego oporu.
Menedżerowie poznają też techniki ułatwiające zarządzanie ludźmi w procesie zmiany oraz najczęściej stosowane metody utrwalania efektów zmiany.
Zajęcia kończą się zbudowaniem przez każdego z uczestników osobistego planu rozwojowego przygotowującego do skutecznego zarządzania zmianą.
 
Szkolenie szczególnie przydatne dla menedżerów:
 • przygotowujących się do wprowadzania konkretnej zmiany organizacyjnej,
 • będących na początku swojej drogi zawodowej.


Szkolenie odpowiada na ważne dla każdego menedżera pytanie, jak być skutecznym przywódcą zespołu, którym zarządza. W trakcie modułu omawiane są podstawowe czynniki wspierające efektywność i rozwój zespołu.
Uczestnicy zajęć mają możliwość doskonalenia swoich umiejętności w zakresie budowania odpowiedzialności i zaangażowania zespołów pracowniczych lub projektowych oraz poznają skuteczne sposoby organizowania komunikacji i pracy w grupie.
Zajęcia kończą się  przygotowaniem przez wszystkich uczestników indywidualnego planu rozwoju własnego zespołu.
 
Szkolenie szczególnie przydatne dla menedżerów:
 • posiadających bardzo zróżnicowane pod względem wieku i doświadczenia zespoły,
 • prowadzących zespoły projektowe,
 • pragnących doskonalić swoje umiejętności w zakresie budowania otwartości i zaufania w grupie


W trakcie zajęć omawiamy podstawowe formy codziennej pracy menedżera. Uczestnicy zajęć mają okazję doskonalić własne umiejętności zalecania zadań, nadzoru nad ich realizacją oraz dawania feedbacku związanego z podsumowywaniem poziomu realizacji powierzonego podwładnemu zadania. Omawiane są sposoby różnicowania zachowania menedżera w zależności od poziomu rozwoju zawodowego pracownika oraz to, jak menedżer swoim codziennym zachowaniem może budować lub niszczyć motywację pracownika.
 
Szkolenie szczególnie przydatne dla menedżerów:
 • na początku swojej drogi zawodowej
 • posiadających bardzo zróżnicowane zespoły
 • przeżywających trudności w budowaniu motywacji i zaangażowania u swoich podwładnych,
 • mających trudności w egzekwowaniu terminowości i jakości powierzanych innym zadań.

Proponowane przez nas zajęcia uczą menedżerów, jak budować autorytet i zaufanie będące podstawą skutecznego wpływu, a także jak etycznie korzystać z praktycznych narzędzi wywierania wpływu.
Rozróżniamy wyraźnie manipulację od etycznego wpływania i pokazujemy  skutki stosowania obu.
Omawiane i ćwiczone są takie techniki i metody jak:
 • pacing,
 • lingwistyka wpływu,
 • sposoby radzenia sobie ze szkodliwymi przekonaniami,
 • sposoby kierowania uwagą słuchaczy,
 • sposoby budowania argumentów w trakcie publicznych wystąpień.
W towarzyszących zajęciom ćwiczeniach uczestnicy mają okazję przetestować i udoskonalić własne metody wywierania wpływu na innych.
 
Szkolenie przydatne dla wszystkich menedżerów.


Często zadaniem menedżerów jest koordynowanie prac specjalistów lub zespołów projektowych ściśle współpracujących w ramach jednej  firmy.
Proponowany przez nas warsztat doskonali umiejętności budowania współpracy z klientem wewnętrznym, jakim jest inny dział czy zespół.
Uczestnicy zajęć doskonalą kluczową dla współpracy umiejętność wyznaczania jasnych obszarów odpowiedzialności w zespole i pomiędzy zespołami. Planują też tworzenie zasad komunikowania sie  projektach i kontrolowania obiegu formalnego i nieformalnego informacji.
W kolejnych ćwiczeniach uczą się uzgadniania i egzekwowania zasad  kooperacji pomiędzy poszczególnymi członkami własnego zespołu oraz pomiędzy wlasnym zespołem a innymi działami firmy. Lepsza współpraca przekłada się na lepsze wyniki firmy jako całości i poprawia atmosferę pracy.
 
Szkolenie szczególnie przydatne dla menedżerów:
 • pracujących z zespołami, których poszczególni członkowie pełnią bardzo różne funkcje w organizacji,
 • koordynujących pracę kilku działów,
 • prowadzących zespoły projektowe.

 
alt
 
 
 
Specyfikę świata menedżerów, dla których pracujemy, uwzględniamy w doborze treści szkoleniowych, w zawartości ćwiczeń przygotowywanych specjalnie dla danego szkolenia oraz w proponowanym rytmie zajęć.
 
Stworzony przez nas docelowy program  jest zawsze odpowiedzią na potrzeby konkretnych menedżerów pracujących w swoich specyficznych warunkach.
 
 Prowadząc szkolenia dla menedżerów zwykle komponujemy je spośród kilku z poniżej opisanych modułów szkoleniowych, w niektórych wypadkach uzupełniając wdrożenie nowych umiejetności poprzez coaching:
 
W zależności od potrzeb każdy moduł trwa od ½ do 2 dni.
 

Proponowane formy zajęć:

 
Warsztaty: Jedno lub dwudniowe warsztaty dla grup maksymalnie 12-osobowych. Uczestnicy mają okazję do doskonalenia podstawowych umiejętności menedżerskich oraz do intensywnej wymiany doświadczeń z menedżerami pochodzącymi z tej samej organizacji.
 
Cykle szkoleniowe: Proponujemy zajęcia doskonalące podstawowe umiejętności menedżerskie zorganizowane w formie kilku (najczęściej pięciu) 3- godzinnych spotkań odbywających się co mniej więcej 3 tygodnie. Pomiędzy spotkaniami menedżerowie mają okazję testować omawiane w trackie zajęć treści w realnych warunkach własnej pracy. Zebrane doświadczenia są przedmiotem refleksji w trakcie kolejnego modułu.  
 
Coaching zespołów menedżerskich: Dla doświadczonych zespołów menedżerskich, które potrzebują jedynie intensywnej wymiany doświadczeń oraz wypracowania wspólnego sposobu postępowania proponujemycoaching zespołu.
 
Indywidualny coaching: Dla osób, które potrzebują szczególnego dopracowania swojego warsztatu menedżera proponujemy indywidualną pracę z doświadczonym coachem.

Podczas zajęć omawiamy praktyczne metody rozwoju zawodowego pracowników. Uczestniczących w nich menedżerów uczą, jak w codziennej pracy i w trakcie okresowych spotkań rozwijać umiejętności zawodowe podwładnego tak, aby stał się on w pełni samodzielnym i odpowiedzialnym partnerem szefa w codziennej realizacji zadań.
Wspólnie z uczestniczącymi w nim menedżerami dobieramy najskuteczniejsze metody rozwoju kompetencji wskazanych jako ważne przez organizację, doskonalona jest też umiejętność budowania realistycznych i motywujących planów rozwojowych.
 
Szkolenie szczególnie przydatne dla menedżerów:
 • posiadających młode, mało doświadczone zespoły
 • przeciążonych pracą, której nie mogą powierzyć podwładnym ze względu na ich małe doświadczenie zawodowe,
 • pragnących pobudzić w swoich ludziach motywację do rozwoju,
 • mających wątpliwości  w jaki sposób najskuteczniej zbudować plany rozwoju poszczególnych kompetencji wskazanych jako ważne przez organizację, w której pracują.

Podczas zajęć omawiamy praktyczne metody rozwoju zawodowego pracowników. Uczestniczących w nich menedżerów uczą, jak w codziennej pracy i w trakcie okresowych spotkań rozwijać umiejętności zawodowe podwładnego tak, aby stał się on w pełni samodzielnym i odpowiedzialnym partnerem szefa w codziennej realizacji zadań.
Wspólnie z uczestniczącymi w nim menedżerami dobieramy najskuteczniejsze metody rozwoju kompetencji wskazanych jako ważne przez organizację, doskonalona jest też umiejętność budowania realistycznych i motywujących planów rozwojowych.
 
Szkolenie szczególnie przydatne dla menedżerów:
 • posiadających młode, mało doświadczone zespoły
 • przeciążonych pracą, której nie mogą powierzyć podwładnym ze względu na ich małe doświadczenie zawodowe,
 • pragnących pobudzić w swoich ludziach motywację do rozwoju,
 • mających wątpliwości  w jaki sposób najskuteczniej zbudować plany rozwoju poszczególnych kompetencji wskazanych jako ważne przez organizację, w której pracują.

Szkolenie przygotowuje menedżerów do tego, jak radzić sobie z indywidualnymi nieporozumieniami, konfliktami związanymi z niedotrzymywaniem przez pracowników jakości i terminowości powierzanych im zadań, konfliktami związanymi z niejasnością zakresów odpowiedzialności i konfliktami z innymi menedżerami.
Uczestnicy zajęć doskonalą swoją umiejętność diagnozowania i rozwiązywania konfliktów, asertywnego radzenia sobie z nieporozumieniami oraz zdolność do bycia mediatorem.
Warsztat doskonali również umiejętność dyscyplinowania pracowników, potrzebną, gdy konflikty     i nieporozumienia prowadzą do łamania dyscypliny pracy.
 
Szkolenie szczególnie przydatne dla menedżerów:
 • będących na początku swojej drogi zawodowej,
 • przeżywających trudności związane z nasileniem się konfliktów różnego typu w zespole, którym zarządzają,
 • którzy wyczerpali już dostępne narzędzia dyscyplinowania swoich podwładnych


Ważną, choć nieco niedocenianą umiejętnością każdego menedżera jest prowadzenie spotkań i zebrań. 
To od ich przebiegu bardzo często zależy motywacja i zaangażowanie pracowników w projekty omawiane w trakcie konkretnego zebrania.
Krótkie, ciekawe zakończone konkretnym rezultatem spotkania zawodowe mają znaczący wpływ na efektywność całej organizacji.
W trakcie proponowanego przez nas warsztatu uczestnicy doskonalą swoje umiejętności w zakresie:
 • ustalania celu spotkania,
 • planowania zebrania,
 • kontrolowania czasu spotkania,
 • prowadzenia dyskusji grupowej,
 • grupowego poszukiwania rozwiązań dla zdefiniowanych trudności czy problemów,
 • podsumowywania spotkań i pisania notatek,
 • poznają też techniki wspierające zespołowe podejmowanie decyzji.
Szkolenie przydatne dla wszystkich menedżerów, którzy prowadzą cykliczne zebrania i spotkania zawodowe,  a także dla niektorych specjalistów, którzy je prowadzą.

Zajęcia przygotowywane są zawsze na podstawie systemu ocen i  kwestionariusza ocen okresowych obowiązującego w organizacji, dla której pracujemy.
W trakcie zajęć omawiane są szczegółowo korzyści z przeprowadzania ocen okresowych, zasady przygotowania się do przeprowadzenia oceny oraz skuteczny plan spotkania oceniającego. Uczestnicy ćwiczą prowadzenie rozmowy oceniającej, radzenie sobie z potencjalnie trudnymi momentami, przygotowują też plan wykorzystywania spotkania oceniającego w całorocznej pracy z podwładnym.     
 
Szkolenie przydatne dla wszystkich menedżerów, którzy prowadzą rozmowy oceniające.

Free Joomla! template by L.THEME | Documentation

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Dalsze informacje Ok